Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2018 г.

   
Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2018 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 19 февруари 2018 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 20 декември 2017 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2018 г. - Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 19 февруари 2018 г. Крайният срок е 9 март 2018 г. за първата кандидатстудентска сесия и 18 май 2018 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 18 март - 22 април 2018 г., а втората - в съботните и неделните дни от 27 май до 24 юни 2018 г.

Кандидат-студентите отново ще имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.

За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани в периода 18-30 юни 2018 г. в Ректората на Софийския университет, както и в офисите на бюрата в страната до 29 юни 2018 г.

На 10 юли 2018 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти ще имат възможност от 11 юли до 13 юли включително да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират оригинала на дипломата за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат – в тези случаи отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 17 юли 2018 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, както и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 18 до 20 юли 2018 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране.

Третият етап на класирането ще бъде обявен на 24 юли 2018 г. Срокът за записване е от 25 до 27 юли 2018 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

За пета поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език ще се приемат като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика“.

Пет от общо 117 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“. За специалността "Книгоиздаване" от тази година приемът е по избор - или с изпит по журналистика (писмен) и журналистика (устен), или с оценките от матурите по български език и литература; история и цивилизация; философски цикъл или чужд език.

Осем са новите бакалавърски програми за учебната 2018/2019 година на Софийския университет – „Учител по природни науки в основна степен на образование“, „Философия“ на английски език, „Комуникационен мениджмънт“, „Компютърно инженерство“, „Публични информационни системи“, „История и чужд език“ (английски или френски език), „География и английски език“ и „Африканистика“ на английски език.

До края на януари 2018 г. ще бъде издаден Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари следващата година ще стартира участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в кандидатстудентските борси в страната.

Нови специалности в Софийския университет

Специалност „Учител по природни науки в основна степен на образование“

Основната цел на специалността е подготовка на учители по предметите „Човекът и природата“, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“ в българските училища. Студентите получават базисно образование по физика, химия и биология и по дисциплини, свързани с педагогиката и психологията.

Кандидатстването е по избор с изпит или матура по физика/физика и астрономия; математика І или ІІ/ математика; химия/химия и опазване на околната среда или биология/биология и здравно образование.

Специалност „Философия“ на английски език

Специалността ще подготвя специалисти, изследователи и преподаватели в областта на философията и в сфери, свързани с икономиката на знанието в държавния и неправителствен сектор.

Кандидатстването за бакалавърската програма е по избор с изпит по: философия и социални науки; български език и литература; история на България; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика І; математика ІІ или с матура по: философски цикъл или чужд език.

Специалност „Комуникационен мениджмънт“

Специалността дава знания и умения в областта на комуникациите – журналистиката, аудиовизия, медии, стопанските науки – финансиране и управление на организациите, създаващи информационно и медийно съдържание, юридическите науки – авторски права, правото на достъп до информация, административни и търговски отношения в областта на медиите и комуникациите, обществени комуникации и информационни науки – създаване и разпространяване на информация чрез различни канали.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по български език и литература; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по тези предмети.

Специалност „Компютърно инженерство“

Специалността е насочена към проектиране, конструиране, производство, използване и поддръжка на софтуерните и хардуерните компоненти на компютърните системи и компютърно-управляемата апаратура. Студентите ще получат солидна обща подготовка в областта на приложната математика, природните науки, електронното инженерство и програмирането, съчетана със специализирани знания в областта на хардуера, компютърни архитектури, компютърни мрежи, сензори, микроконтролери и др.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по физика, математика I или математика II или химия или да кандидатстват с оценка от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия, математика или химия и опазване на околната среда.

Специалност „Публични информационни системи“

Специалността предлага знания за методите на подбор, придобиване, организиране и архивиране на информацията, за процесите, които протичат в информационните системи и инфраструктура и за процесите по стандартизация и осигуряване на функционална съвместимост между елементите на информационните системи. Студентите ще усвоят технологии за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информацията, както за дигитализация и виртуализация на обекти на различни информационни системи и умения за организиране и управление на информация в различни области на знанието.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по философия и социални науки; български език и литература; история на България; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; математика І; математика ІІ или география или да кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит по философски цикъл; български език и литература; история и цивилизация; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика; география и икономика; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование.

Специалност „История и чужд език“

Специалността предлага фундаментални знания в областта на историческата наука и филологията и в усвояването на чужд език и методиката на преподаване на история и чужд език в средното училище. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни исторически, филологически и педагогически дисциплини.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпити по история на България и английски или френски език; да се явят на изпити по история на България и да кандидатстват с оценката си от матура по английски или френски език; да кандидатстват с оценката си от матура по история на България и български език и литература и да положат изпит по английски или френски език или да кандидатстват с оценки от матура по английски или френски език.

Специалност „География и английски език“

Основната цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани педагогически специалисти по география и английски език. Студентите ще придобият фундаментални знания в областта на географската наука и филологията и методиката на преподаване на география и английски език в основното и средното училище. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни географски, филологически и педагогически дисциплини и задължителни специализирани практики.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по география или английски език или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по география и икономика или английски език.

Специалност „Африканистика“ на английски език

Обучението в специалността е ориентирано към широка общообразователна подготовка по базисни лингвистични, литературоведски и културологични дисциплини, които ще се преподават на английски език. Специалността ще бъде първата в България, която предлага пълен цикъл на обучение на и по английски като първи чужд език и френски или португалски като втори чужд език. Студентите ще получат задълбочена специализирана подготовка в областта на африканските литератури, култури, лингвистика, превод. Специалността предлага и изучаване на четири африкански езика.

Кандидат-студентите ще могат да избират да се явят на изпит по английски език или да кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит по английски език.