Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – фитнес), обявен в ДВ, бр. 21/15.03.2022 г.

   

Кандидат: гл. асистент д-р Стефан Георгиев Милетиев