Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Невена Борисова Пагурева, Факултет по химия и фармация

501 зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Невена Борисова Пагурева на тема: „Адсорбционни и пеностабилизиращи свойства на сапонинови разтворипо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – макрокинетика), редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова и проф. дхн Николай Денков Денков

Председател на научното жури: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова.

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107