Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ина Валериева Дикова, Факултет по педагогика

Защита на докторската дисертация на Ина Валериева Дикова на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в общообразователни училища“ по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт). Редовен докторант. Отчислена, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Йонка Първанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: