Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Дилек Фахретин Газолу-Русанова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Дилек Фахретин Газолу-Русанова на тема: „Получаване и стабилизиране на емулсии с модифицирани природни емулгаторипо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – макрокинетика), редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова и проф. дхн Николай Денков Денков

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов.

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107