Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / ас. Иванка Георгиева Михайлова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант ас. Иванка Георгиева Михайлова на тема: „Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Желю Владимиров

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища