Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ралица Жекова Люцканова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Новата женска готика в творчеството на Анджела Картър и Карсън Маккълърс за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология - Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Западноевропейска литература/. Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: доц. д-р Огнян Борисов Ковачев, ФСлФ

Председател на научното жури: проф. д-р Миглена Илиева Николчина – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: