Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Яна Красимирова Събева, Философски факултет

кампус „Изток“ блок 4, конферентна зала „Яйцето“

Защита на дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти с научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Невербална комуникация в реториката). Докторант редовна форма, отчислен с право на защита.
Председател на научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

 

Автореферат
Рецензии:

 

 

Становища: