Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Десислава Димитрова Колева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Фискално пространство за социална политика. Предпоставки за публичен диалог” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Икономическа журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дсн Петранка Филева

Председател на научното жури: доц. д-р Бисер Златанов

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Йордан Христосков

доц. д-р Бисер Златанов

Становища:

проф. дсн Петранка Филева

проф. д-р Петко Тодоров

доц. д-р Емилия Младенова