Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Докторант Гергана Гочева

   
Gocheva

Образование:

2014 Бакалавър по Инженерна химия и съвременни материали, СУ “Св. Климент Охридски”

2016 Магистър по Изчислителна химия, СУ “Св. Климент Охридски”

От 2016 Докторант по Теоретична химия (Квантова химия), катедра Физикохимия, СУ “Св. Климент Охридски”

Научен ръководител: доц. д-р Анела Иванова

Награди и стипендии:

2017 Първенец на випуск 2016 на магистърските програми на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателски опит:

Упражнения по Молекулно моделиране на фармакофори

Научни интереси:

Молекулно моделиране на системи за насочен лекарствен транспорт

Участие в проекти:

1. „Лекарствени вектори-бионосители: ефективност чрез разбиране“ – проект № ДН09/14 от 16. 12. 2016 г. на Фонд „Научни изследвания“
2. „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитите на човешкия капитал в сферата на химическите науки: адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ – проект № BG05M2OP001-2.009-0028 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Научни публикации:

1. „Characterization of the interaction forces in a drug carrier complex of doxorubicin with a drug-binding peptide“, Gergana Gocheva, Nina Ilieva, Kalina Peneva, Anela Ivanova, Chem. Biol. Drug Des., приета, DOI: 10.1111/cbdd.13151

2. „Комбиниран изчислителен протокол за пресмятане на ЯМР химични отмествания на аминокиселини“, Гергана Гочева, Анела Иванова, Българско списание за химия 2015 4, 15-22

 

За контакти:

e-mail: g.gocheva@chem.uni-sofia.bg

Тел.: +359 2 8161 276

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

София 1164