Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Квалификационна характеристика

   

Специалност: Фармация

Магистърска програма: Фармация

 

1. Насоченост, образователни цели

Главната цел на магистърската програма е да обучава компетентни специалисти фармацевти, които да се реализират успешно в областта на фармацията (открити и болнични аптеки), фармацевтичната промишленост, специализирани и контролни лаборатории, научно- изследователски звена.

Обучението по специалност Фармация е в съответствие с нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно-квалификационна степен “Магистър” (Приета с ПМС № 61 от 5 април 2005 г.) (Обн. ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г., изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., бр. 82/2006 г., ДВ бр. 87/2008 г.) и Директиви 85/432, 85/433, 2005/36 и 2006/100 на ЕС, които регламентират професионалната компетентност и видове дейности, които трябва да извършва получилият университетска диплома “Магистър-фармацевт”.

Специалността "Фармация" е специалност по регулирана професия от професионално направление 7.3. "Фармация".

Обучението е редовна форма с продължителност 5 години (10 семестъра): 9 семестъра фундаментално и специализирано фармацевтично обучение, две учебни практики: по Ботаника и Фармакогнозия, една учебно-производствена практика по Технология на лекарствените форми, 6 месеца преддипломен стаж.

Обучението на студентите се провежда в духа на положителните традиции на университетското образование и в преподаването участват специалисти от различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити по:

 1. Технология на лекарствените форми и биофармация;
 2. Фармакогнозия, фармакология и токсикология;
 3. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 4. Социална фармация и фармацевтично законодателство.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, който отговаря на нормативните изисквания, получават диплома за висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт".

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Професионалната компетентност на бъдещите фармацевти се формира чрез изучаването на задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа, даващи фундаментални и специфични фармацевтични знания, изграждащи практически способности и умения в следните направления:

 • разбиране на фундаменталните принципи на химията, биологията и физиката като основа на фармацевтичните науки;
 • дизайн и синтез на лекарствени продукти;
 • фармацевтични технологии;
 • физичен, химичен, биологичен и микробиологичен контрол на лекарствата;
 • биотрансформация и фармакокинетика на лекарствените продукти;
 • рационална лекарствена употреба, лекарствена използваемост и въздействие на лекарствата върху човешкия организъм;
 • токсични вещества и тяхното действие;
 • лекарствена безопасност;
 • оценяване на научната информация за лекарствата и оттам способност за предоставяне на подходяща лекарствена информация;
 • законови и научно-регулаторни изисквания, свързани с фармацевтичната практика.

 

Учебните дисциплини, включени в учебния план на специалност „Фармация”, осигуряват следните ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ:

А. Фундаментални биомедицински, химични и фармацевтични знания в областта на:

 • свойства и физиологична активност на основните класове неорганични и органични съединения;
 • методи за синтез, пречистване и анализ на лекарствените вещества;
 • анатомия и физиология на човека, фармакология, лекарствена токсикология, микробиология и вирусология, биофармация, които са свързани с изучаване на болестния процес и механизма на действие на лекарствата;
 • фармакогнозия;
 • цитология и хистология;
 • патоанатомия и патофизиология;
 • лекарствено законодателство и лекарствена регулация, фармакоикономика, национална лекарствена политика;
 • добри практики; организация и управление на аптеките - Добра Аптечна Практика и нейното прилагане и други нормативни изисквания, свързани с фармацевтичната практика.

Б. Специфични фармацевтични знания за:

 • активни вещества, използвани за производство на лекарства;
 • разбиране и прилагане на съвременни техники, технологии и методи в областта на фармацията;
 • осигуряване на качеството на лекарствените продукти и техники;
 • метаболизма и въздействието на лекарствата;
 • рационална лекарствена употреба;
 • лекарствена информация и лекарствена промоция.

 

3. Професионални компетенции

Завършилите специалност Фармация придобиват КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ в областта на фундаменталните медико-биологични, клинико-медицински и специални фармацевтични дисциплини:

А. Фундаментални способности и умения за:

А1. Творческо и иновационно мислене, придобиване на нови познания като основа за „учене през целия живот” и професионално развитие;

А2. Професионално етично поведение при изпълняване на мисията си на фармацевт;

А3. Способност за самостоятелна работа и работа в екип и вземане на решения, умения за събиране и анализ на научна и професионална информация;

А4. Професионална комуникация с пациенти и експерти в областта на здравеопазването и способност за използване на съвременните информационни технологии в полза на пациента;

А5. Умение за събиране, обработка, анализ и представяне на информация, свързана с дейността като фармацевт и подаването ù на здравните органи и организации, здравно-осигурителните фондове и други браншови структури;

А6. Предоставяне ясно и убедително, писмено и устно, на информация и консултация за лекарства и лекарствени продукти пред други медицински специалисти, пациенти, здравно–осигурителни организации, публични и частни здравни заведения, държавни органи и институции, неправителствени организации и др.;

А7. Извършване на маркетингови проучвания на пазара на лекарствените продукти, вкл. участие във фармако-икономически изследвания;

А8. Работа с глобалната информационна мрежа (интернет);

А9. Добро организиране на собствена фармацевтична практика, подготовка на бизнес-планове и специализирани отчети;

А10. Владеене най-малко на един от използваните в ЕС езици, освен български;

А11. Ползване на латински език във фармацевтичната терминология;

А12. Оформяне на разбиране за професията „фармацевт” като насочена към пациента и за ролята на фармацевта при работа в аптека или в индустрията.

Б. Специфични фармацевтични умения за:

Б1. Прилагане на принципите на фундаметалните дисциплини за решаване на специфични фармацевтични проблеми, свързани с търсене на нови биологично-активни вещества, със създаване, производство, контрол на качеството, съхранението, ефективността и безопасността на лекарствата;

Б2. Снабдяване, съхранение и търговско разпространение на лекарствени продукти, медицински изделия и медико-санитарни материали в откритите и болничните аптеки;

Б3. Приготвяне и отпускане на лекарства в съгласие с последните достижения на фармацевтичната наука и практика, законодателството и кодексите за професионално поведение;

Б4. Проверка на еднократните и денонощни дозировки на предписаните лекарствени продукти;

Б5. Преценка на съвместимостта различните лекарствени вещества, помощни вещества и опаковки при приготвяне на магистрални лекарства;

Б6. Информиране по подходящ начин на потребителите и предлагане на взаимозаменяеми лекарствени продукти и медицински изделия;

Б7. Експериментален дизайн и критичен анализ на експериментални данни, търсене и постигане на решения на фармацевтични проблеми.

 

4. Професионална реализация

Право на достъп и упражняване на следните дейности (директива 85/432/ЕИО):

 1. Приготвяне на лекарства във фармацевтична форма;
 2. Производство и контрол на лекарствата;
 3. Контрол на лекарствата в лаборатория за контрол над лекарствата;
 4. Складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
 5. Приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките и болничните заведения;
 6. Предоставяне на информация и консултации относно лекарствата.

Реализация

След завършване на образованието, съгласно регламента на Единните държавни изисквания, получената диплома дава право да се упражнява регулираната професия „фармацевт”.

Специалистите, завършили специалност “Фармация”, ще могат да се реализират в следните направления:

 • Производство и внос на лекарствени продукти и активни лекарствени вещества от човешки, животински, растителен и химически произход;
 • Разрешаване за употреба на лекарствени продукти;
 • Качествен контрол на лекарствени продукти и освобождаване на партиди лекарствени продукти и активни вещества;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
 • Лекарствена безопасност;
 • Лекарствена информация, лекарствена промоция и реклама на лекарствени продукти;
 • Търговия на едро и дребно с лекарствени продукти;
 • Национална лекарствена политика;
 • Здравна икономика, фармакоикономика, здравни технологии;
 • Лекарствена използваемост и рационална лекарствена употреба на микро- и макро-равнище;
 • Държавен контрол върху лекарствените продукти.

Професионалната квалификация ще позволява на магистър-фармацевтите да работят в държавни органи и институции, отговарящи за лекарствената политика и държавния контрол върху лекарствените продукти; в обществени и съсловни организации; държавни и частни научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия в различни области на производството и дистрибуцията на лекарствени продукти; в общодостъпни и болнични аптеки; в контролно-аналитични лаборатории; във фармацевтични фирми и представителства; в научно-изследователски лаборатории и др.

Дипломата дава право за продължаващо обучение с цел придобиване на образователната и научна степен „доктор”, както и за получаване на друга квалификация в други висши училища в България.

Спазването на Европейските директиви 85/432, 85/433, 2005/36 и 2006/100 е предпоставка за конвертируемост на дипломите за магистър-фармацевти, получени от СУ «Св. Климент Охридски» и ще дава право да се упражнява професията в държави - членки на ЕС, други държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария, съгласно националното законодателство на съответната страна.