Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2023/2024 г. / Исторически факултет / Кризи, конфликти и дипломация в световната политика

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: гл. ас. д-р Борис Стоянов

тел.: 02 9308 366

e-mail: boris.stoyanov@uni-sofia.bg

*****

Насоченост.

„Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ е не само утвърдена, но и водеща магистърска програма в Историческия факултет. Ориентирана към интересуващите се от проблемите на международните отношения и разрешаването на конфликти, тя запознава студентите с:

  • историческата еволюция на системите на международни отношения от Вестфалския мир до края на Студената война;
  • теориите на международните отношения;
  • предизвикателствата, методите и практиките на съвременната дипломацията;
  • външната политика на Свръхсилите;
  • задълбочаващите се проблеми на сигурността в началото на ХХI в. и развитието на стари и нови международни кризи.

Акцентът е поставен върху евро-атлантическия регион и Русия, които са естествен и стратегически контекст на българската външна политика. В същото време вярна на стремежа за обновяване и актуалност, през 2022-2023 г. в Учебния план са включени курсове свързани с войната на РФ срещу Украйна, енергийната дипломация и сигурност, и съвременните международни отношения в Далечния изток.

В хода на двусеместериалното обучение магистрите придобиват знания и умения за работата с документи, проследяването на добри и лоши практики в областта на международните отношения, сигурността и при разрешаването на конфликти.

Прием

Приемът на студенти в МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ се провежда всяка година през м. септември. Той става в резултат от събеседване- свободен разговор за проверка на мотивацията на студентите и уточняване на техните интереси.

За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Обучение.

Програмата дава възможност за двусеместриално обучение на бакалаври от различни специалности. Реализацията й е поверена както на утвърдени и опитни учени, така и на млади и амбициозни преподаватели от Катедрата по нова и съвременна история на Историческия факултет.

Учебният план е структуриран в два модула:

Модул А – Задължителни дисциплини – 11 на брой. От тях 6 дисциплини през зимния и 5 дисциплини през летния семестър с общо 37 кредита

Модул Б – Избираеми дисциплини: Всеки семестър студентите избират до 2 дисциплини от предложените в модула. Те имат право да изберат общо 4 дисциплини като е препоръчително най-малко две да бъдат от списъка в рамките на програмата, а останалите две могат да бъдат от други магистърски програми на Софийския университет. Изборът на курсове от други програми не е задължителен и може да става през всеки от семестрите в хода на обучението. Общият хорариум на избираемите дисциплини не трябва да бъде по-малък от 120 ч., а общият брой кредити да е най-малко 8. Списъкът на избираемите дисциплини в програмата подлежи на ежегодна актуализация и допълване.

Програмата на лекциите по семестри е съобразена с трудовата ангажираност на студентите. Лекциите се провеждат обикновено в петък и в делнични дни след 17:00 ч.

Дипломиране

Студентите в МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ завършват обучението си след изготвяне и защита на магистърска теза. Защитите се провеждат по време на две сесии през септември и февруари.

Професионални компетенции.

Успешно завършилите програмата пригежават задълбочени знания за историята и теорията на международните отношения, за формирането и разгръщането на трансатлантическото сътрудничество, за историческото развитие на Европа, Америките и Русия през последните три столетия. Те придобиват и широки умения в областта нахуманитаристиката и обществените науки, както и експертна квалификация в сферата на европейските,американските, руските и други регионални и локални аспекти на новата и съвременната исторя и на особеностите в развитието на международните отношения и дипломацията.

Професионална реализация.

Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по история по програмата„Кризи, конфликти и дипломация в световната политика” могат да намерят професионалната сиреализация в сферата на образованието; научноизследователските институти и центрове; държавнитеинституции, включително структурите, свързани със сигурността; в междуправителствените имеждународните организации и институции, свързани с различни аспекти на междуналодните отношения,европейските институции; системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации идруги неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, международнитеотношения, културата и културните връзки и взаимодействия; като експерти към съответните секции намузейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело иадминистрирането на различни образователни програми.

____

Учебен план