Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г.

   

 

______________________________________________________

ПРЕДЛАГАНИ МАГИСТРАТУРИ

Специалност "ИСТОРИЯ"

 

Магистърски програми на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Специалност "АРХЕОЛОГИЯ"

  • Археология
  • Археометрия (Съвместна програма с Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Геолого-географския факултет)

Специалност "ЕТНОЛОГИЯ"

Специалност "АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА"

Специалност "ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ", "ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ", "ИСТОРИЯ И ЧУЖД ЕЗИК"

ОБЩОФАКУЛТЕТНИ магистърски програми

_______________________________________________________________________________

Условия за кандидатстване:

  • Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
  • Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър.
  • За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.

Конкурсен изпит:

  • Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).
  • За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране:

  • Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
  • Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

_______________________________________________________________________________