Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елеонора Димитрова Асенова, Богословски факултет

Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Музиката в образователния процес по религия в предучилищна възраст“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Иво Янев

 

Автореферат

 

Рецензии:


Становища: