Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дженгизхан Каптан, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Дженгизхан Каптан на тема „Философия на устойчивото финансиране”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Александър Любенов Гънгов
Председател на научното жури: доц. д-р Яна Красимирова Събева

Рецензии:

Становища: