Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Снежанка Венциславова Михайлова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Снежанка Венциславова Михайлова на темаTheater of Thought: The Intersection of Philosophy, Theater & Performative Arts Practice”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовна докторантка, отчислена с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дфн Правда Добринова Спасова
Председател на научното жури: доц. д-р Петър Пламенов Станоев

Рецензии:

Становища: