Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Живко Георгиев Рачев, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на Живко Георгиев Рачев, редовен докторант, на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: