Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Николаева Хубенова, Философски факултет

зала „Яйцето”, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125

Публична защита на редовен докторант Илияна Николаева Хубенова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Докторска програма „Културология” (Културно наследство и местна идентичност).

Тема на дисертацията: „Травма и празник. Сакрализация и трансформация на възпоменателното честване”

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Николаевна Гончарова

 

Рецензии:

Становища: