Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство

   

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. ЗАХАРИ ВИНАРОВ, дф, дх

стая К4, телефон 02 8161 262

e-mail zv@lcpe.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт: http://www.lcpe.uni-sofia.bg

Преподаватели

Научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

 

Основана през 1983 г.

Научноизследователско направление: дисперсни системи (пени, емулсии, суспензии); капилярни явления и течни филми; двумерни колоидни кристали; разтвори на повърхностно-активни вещества; кинетика и адсорбция при хетерогенни реакции; динамично светоразсейване; елипсометрия; термодинамика и физикохимична хидродинамика на комплексни флуиди; преносни явления и компютърно моделиране; фармацевтични приложения на дисперсните системи.

Катедрата е наследник на „Лаборатория по термодинамика и физикохимична хидродинамика“ основана през 1983 г. като част от Химически факултет на Софийски университет. През периода от 1983 до 1993 г. ръководител на лабораторията е проф. дхн Иван Боянов Иванов. През този период лабораторията отговаря за обучението на студентите в специализация „Химична физика и теоретична химия“ към специалност „Химия“ на Химическия факултет. Повече от 80 % от завършилите тази специализация намират реализация като преподаватели и научни работници в СУ, БАН, както и в множество чуждестранни научни звена в Западна Европа, САЩ и Япония.

От 1993 г. до 2008 г. ръководител на лабораторията е акад. проф. дфзн Петър Кралчевски. През 1999 г. се обединява с ПНИЛ по Мембранни технологии и се преименува на „Лаборатория по инженерна химична физика“.

През 1992 и 1995 г. Лабораторията печели два последователни 3-годишни проекта по програма ТЕМПУС (финансирана от ЕС) за обучение на магистри по "Разделителни процеси в индустрията и околната среда" и "Контрол и пречистване на природни и отпадни води". Обучението се провежда съвместно с университети от Франция, Германия, Англия, Гърция и Белгия.

От 2008 до 2015 г. ръководител на лабораторията, а в последствие и на катедрата е проф. дхн Николай Денков. През май 2009 г. лабораторията се трансформира в катедра "Инженерна химия". През 2008 г. катедрата по „Инженерна химия“ съвместно с катедрата по „Приложна неорганична химия“ създават нова бакалавърска специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, а през 2012 г. катедрата създава нова магистърска програма по „Дисперсни системи в химичните технологии“ в Химическия факултет.

През май 2014 г. катедрата по Инженерна химия се преименува на катедра по „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ и заедно с катедрата по „Приложна органична химия“ отговаря за обучението на студентите от специалност Фармация в курса по „Технология на лекарствените форми“.

От 2015 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Славка Чолакова. През 2018 г. катедрата открива нова магистърска програма „Козметика и битова химия“. От 2024 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Захари Винаров.

Днес академичният състав на катедрата наброява 10 души, от които 4 професори, 2 доцент и 4 асистенти. От тях 1 академик и 1 член кореспондент на БАН, 2 доктори на науките и 8 доктори. По научно-изследователски проекти към НИС, ръководени от преподаватели в Катедрата, понастоящем са назначени още 35 души, от които 11 като изследовател R2 и 18 като изследовател R1.

Научната тематика на Катедрата е главно в областта на дисперсните системи и техните приложения във фармацевтичните, хранителните и химичните технологии, както и в козметиката и битовата химия. Изследванията се извършват в тясно сътрудничество с научни групи и компании от Англия, Франция, Германия, Белгия, САЩ, и др. Броят на текущите научноизследователски проекти по НИС, ръководени от преподаватели от катедрата са 25 с фирмите Unilever, BASF, Saint Goben, Altana AG, Nisso, Lubrizol, Krüss, и др. Катедрата е участник в един център за върхови постижения и два центъра за компетентност, финансирани от ОП НОИР. Катедрата е отлично оборудвана с апаратура и компютри за научни изследвания и обучение. Годишно Катедрата публикува средно по 15 научни статии в международни списания и изнася над 30 доклада на международни конференции, както и по покана на чуждестранни университети и компании. Преподавателите от Катедрата са сред най-цитираните български учени: акад. проф. дфзн Петър Кралчевски с над 8300 цитата; проф. дхн Николай Денков с над 8200 цитата; проф. Красимир Данов с над 4000 цитата и проф. Славка Чолакова с над 3000 цитата в научната литература. За техните научни постижения преподавателите от катедрата са носители на многобройни международни и национални награди.