Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирена Борисова Младенова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на свободен докторант Ирена Борисова Младенова „Организационен капацитет за промяна, организационна адаптивност и организационни резултати“, за присъждане на ОНС „Доктор“, по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“.

Председател: проф. дн Десислава Иванова Йорданова

 

 

Рецензии:

 

Становища: