Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иван Александрович Захариев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Манипулативни техники в езика на фотографията (Фотографските знаци и тяхното визуално въздействие при невербалната комуникация)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Манипулации в комуникацията), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д-р Пламен Шуликов BG / EN

Становища:

  • проф. д.н. Андреана Ефтимова BG / EN
  • проф. д-р Минка Златева BG / EN
  • проф. дпсн Толя Стоицова BG / EN