Начало / Новини / Конкурси / Архив / Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ - подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ

   

Документи за участие в подбора се подават текущо до 30.06.2023 г.

 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Технически университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

 

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

1. Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина (3 едномесечни специализации) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университета в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“ (Полша);

 

2. Предвидените дългосрочни изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност с продължителност 3 месеца са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Дългосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша) (2 специализации);
 • Дългосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ (Гърция) и университета в Питещ (Румъния) (2 специализации)
 • Дългосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“ (1 специализация);

 

3. Критерии за избор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации:

А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления;

Б. Преподавателите да са включени в разработване на лекционен курс за нова дисциплина, да имат интерес за въвеждане на иновативни методи на преподаване, разработване и внедряване на образователни ресурси или разработване на чуждоезикова програма;

В. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации;

Г. Преподавателите да са със свободно владеене на работния език в приемащия университет (в зависимост от спецификата на обучението може да бъде както английски, така също и езикът на страната или основният език на обучение при колегите-филолози). Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

 

4. Предвидените краткосрочни специализации на студенти и докторанти (6 тримесечни) и на пост докторанти, специализанти и млади учени (6 тримесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“;

 

5. Критерии за избор на студенти в изходяща мобилност за обучение:

 • Студенти от 2-4 курс, редовно или задочно обучение, в едно от професионалните направления, включени в проекта;
 • Студенти, които владеят работния език на приемащия университет и могат да го удостоверят с документ;
 • Студенти, които демонстрират мотивация към участие в научноизследователски проекти;
 • Студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка.
 • отговарят на всички критерии за студентска мобилност на програма „Еразъм+”.

Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

 

6. Критерии за избор на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени/преподаватели за изходяща мобилност за изпълнение на научно изследователски задачи:

 • Докторантите могат да участват и в този вид мобилност в качеството си на изследователи;
 • Пост-докторант е изследовател, който е придобил докторска степен в последните пет години и е част от изследователски екип в СУ;
 • Спазват хартата на европейските изследователи
 • Демонстрират ясна ориентация за академично развитие в университета и в съответното професионално направление;
 • Владеят чужд език в зависимост от работните езици в приемащия университет;
 • Демонстрират изследователски интереси в областта на литература, езици и култури в Европа, граници, идентичности, култури, дигитални медии, социални иновации;

 

7. Необходими документи за участие в процедурата:

 • Заявление до координатор мобилности за участие в посочената специализация в асоцииран партньор – по образец на проекта.
 • Заявление до координатор мобилности за участие студентска мобилност с цел обучение или мобилност на докторант/млад учен за научноизследователска дейност - по образеца на проекта.
 • Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за студенти и докторанти по образец на проекта
 • Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за преподаватели по образец на проекта

 

8. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

 • Документите за участие в подбора се представят текущо до 30.06.2023 г. в кабинет 40 Б, етаж 2, Южно крило, Ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Комисията по избор заседава ежемесечно за разглеждане на получени заявления.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в мобилности, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на СУ „Св. Климент Охридски“.