Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Димитрова Андонова, Стопански факултет

Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Деница Димитрова Андонова „Корпоративни стратегии и програми за благополучие на служителите-фактор за повишаване ефективността на организацията“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“

 

Председател: доц. д-р Олимпия Йорданова Ведър-Величкова

 

 

Рецензии:

 

Становища: