Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

   

 

Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: гл. ас. д-р Алексей Потебня

е-mail: aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.;
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.;
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.;

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl, съответно на:

  • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

 

 

ЗА ПРОГРАМАТА „ГЕЙМИФИКАЦИЯ В БИЗНЕСА, ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР“

Цел на програмата: Геймификация (игровизация) е използването на елементи от игри и на игрови дизайн в неигрови ситуации. Прогнозите са, че игровизацията, освен в образованието, прониква и в бизнеса, а също и в много други сфери на човешката дейност.

Магистърската програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ има за цел да подготвя високо квалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес или да извършват дейности в публичния и неправителствения сектор чрез игровизация в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на игрите в съчетание с технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към собствения персонал, към клиенти и към обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на геймификацията като стратегия, разработване, прилагане и активиране предимно сред младежки аудитории. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. Програмата цели да създаде разбиране за необходимостта от сериозна теоретична подготовка в областта и да даде на обучаемите основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

Магистърската програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ е насочена към мениджъри и висшисти от всякакви специалности, които желаят да развиват кариерата си в дигиталната ера. Целева група на магистърската програма са педагози, завършили бакалавърска степен, за да използват методите на геймификация в образователния процес; специалисти, които се занимават с младежки групи (психолози, педагози, икономисти, управленци); специалисти по управление на човешките ресурси; специалисти от държавната и общинската администрация и пр. Кандидатите за обучение в програмата трябва да притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

 

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по управление – геймификация“.

 

Условия за кандидатстване: виж общите условия

 

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистърската програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции.

Програмата дава възможност на студентите да се подготвят, освен за работа в стопанската сфера, също така и при желание от тяхна страна – за работа в нестопанската сфера, да специализират по определен клас от методи, използвани във виртуалното пространство за комуникация и управление на управленски и маркетингови стратегии. Завършилите магистърската програма могат да се реализират като ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като мениджъри, като специалисти в геймификацията на организацията, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Продължителността на обучението е 1 година (два семестъра) и обхваща базова задължителна и профилираща подготовка, включваща набор от задължителни и избираеми учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по управление с акцент върху геймификацията. За студентите, които нямат бакалавърска или магистърска степен в ПН 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика е предвидено изучаването в задължително избираема форма на две основополагащи управленски дисциплини, които да ги подпомогнат в усвояването на специализираната учебна материя. Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма. Натовареността и кредитите по тях не се отчитат за изпълнението на учебния план.

 

Обучението завършва с държавен изпит. Сесиите за явяване на държавен изпит са през юли и септември.

 

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Демонстрационни видеа „Що е геймификация?“: