Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Журналистика

   

В учебния план за ОКС “бакалавър” на специалността “Журналистика”, профил „Печат и агенционна журналистика“, са включени занятията от лятната учебна практика.
Занятията се провеждат като извънаудиторна заетост – във вестници, списания, сайтове и информационни агенции и др. Студентите могат свободно да избират базата за провеждане на летните практики, като Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ ще ги информира своевременно за свободни позиции.
Занятията са неделима част от учебния план на специалността “Журналистика” и имат статута на задължителни дисциплини.
В ОКС “бакалавър” са предвидени 3 летни учебни практики с обща продължителност 360 часа. В ОКС “магистър” лятната учебна практика е еднократна през втория семестър.
Основен критерий за признаване на пълноценно проведена лятна учебна практика, съответстваща на хорариум от 120 часа (0 + 120) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия:

 

  • Журналистическа (подготовка на текстове в различни жанрове, със съответната работа с източници и на терен) и редакторска дeйност;
  • Работа с компютърните системи и с новите комуникационни технологии;
  • Маркетинг, реклама, дистрибуция на медийния продукт.

 

Лятната учебна практика се заверява след представяне на :

Документи за заверка
1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията;
2. Характеристика от прекия обучаващ в медията;
3. Личен отчет от студента (вкл. оригинали на авторска продукция).

Форма на контрол:
Подпис на преподавателя

Възможност за неплатен стаж , който включва ангажирането на стажантите в провеждането на различни медийни кампании, подготовка на материали, посветени на гражданските организации в България и теми като гражданска активност, гражданско участие и др.