Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Фармацевтична и приложна органична химия / Лаборатория по Контрол на лекарствени продукти

   

Ръководител лаборатория

доц. д-р ТАТЯНА ЗИКОЛОВА

e-mail ohtz@chem.uni-sofia.bg

 

Членове

проф. дхн СОНЯ ИЛИЕВА

e-mail silieva@chem.uni-sofia.bg

проф. дхн ТОДОР ДУДЕВ

е-mail: t.dudev@chem.uni-sofia.bg

проф. д-р ОГНЯН ПЕТРОВ

e-mail opetrov@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р ВАЛЯ НИКОЛОВА

е-mail: ohtvd@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р ДИАНА ЧЕШМЕДЖИЕВА

e-mail dvalentinova@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р ХРИСТО ЦАЧЕВ

e-mail: ohtct@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р ХРИСТО ЧАНЕВ

e-mail HChanev@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р ИСКРА КОЛЕВА

e-mail: ohik@chem.uni-sofia.bg

ас. СТЕЛА ГЕОРГИЕВА

e-mail: ohsg@chem.uni-sofia.bg

 

Научно-преподавателската Лаборатория по контрол на лекарствени продукти е създадена през 2016 г. Ръководителят на лабораторията доц. д-р Татяна Зиколова има дългогодишен опит в контрола и регистрацията на лекарствени вещества и лекарствени продукти. Лабораторията е пряко свързана с обучението на студенти от специалност Фармация и магистратура Медицинска химия: курс Фармацевтичен анализ 1 § 2 и изборни курсове: QSAR и лекарствен дизайн, Броматология, Хроматография и масспектрометрия.

В състава на лабораторията са включени специалисти в областите: спектрални методи за фармацевтичен анализ (IR, UV, MS, NMR), хроматографски методи (HPLC, GC, TLC), обемни методи за количествен анализ. В курса по Фармацевтичен анализ са включени и специалисти по термогравиметрия, атомно-абсорбционен анализ (ААS), масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и др. В работата на лабораторията участват и хабилитирани лица, ръководители на групи по синтез на биологично-активни вещества и технология на лекарствените форми.

Ръководителят на лабораторията е в контакт с R&D дирекциите на фармацевтични фирми. Тези звена подпомагат, както дейността на лабораторията, така и учебния процес с активни и помощни вещества. Създадена е възможност за съвместна работа за разработване на нови лекарствени продукти, както и за стаж на студентите в някои от фирмите.

Лаборатория разполага със съвременна научна апаратура, която осигурява и правилното протичане на процеса на обучение на студентите.

 

Научно-изследователската работа на лабораторията е в следните основни направления:

  • Разработване на методи за идентичност, доказване на структури, определяне на чистота (сродни вещества, остатъчни разтворители). Разработените нови генерични лекарствени форми следва да бъдат охарактеризирани в научната лаборатория.
  • Приложение на хроматографски методи – високоефективна течна хроматография (HPLC) и газова хроматография (GC) в областите: фармация, фитохимия, при охарактеризиране на новосинтезирани съединения.
  • Масспектрометрия – приложение при анализ на биологично-активни вещества, пътища за фрагментация на новосинтезирани съединения.
  • Молекулна спектроскопия (IR, UV/Vis, флуоресцентна спектрометрия)) за количествен и идентификационен анализ на лекарствени препарати (активно вещество, сродни вещества, лекарствени форми).
  • Лекарствен дизайн: изследване на връзката между структура и активност на лекарствени препарати (QSAR) и приложение на количествените зависимости за моделиране на нови лекарствени молекули.
  • Изследване състава на хранителни добавки. Предвид широката им употреба, от особено значение е потвърждаване на обявения състав, както и наличие на опасни нерегламентирани вещества.

 

Избрани публикации:

Á. Szegedi, P. Shestakova, I. Trendafilova, J. Mihayi, I. Tsacheva, V. Mitova, M. Kyulavska, N. Koseva, D. Momekova, S. Konstantinov, H. A. Aleksandrov, P. St. Petkov, I. Z. Koleva, G. N. Vayssilov, M. Popova, Modified mesoporous silica nanoparticles coated by polymer complex as novel curcumin delivery carriers, J. Drug Deliv. Sci. Technol., 49 (2019) 700.

N. Kircheva and T. Dudev, Novel insights into gallium’s mechanism of therapeutic action: a DFT/PCM study of the interaction between Ga3+ and ribonucleotide reductase substrates, J. Phys. Chem. B, 123 (2019) 5444.

T. Dudev, K. Mazmanian, W.-H. Weng, C. Grauffel and C. Lim, Free and bound lithium in brain signaling, Acc. Chem. Res., 52 (2019) 2960.

D. Cheshmedzhieva, N. Toshev, M. Gerova, O. Petrov and T. Dudev, Sulfur and selenium derivatives of suberoyl anilide hydroxamic acid (SAHA) as a plausible HDAC inhibitors: a DFT study of their tautomerism and metal affinity/selectivity, Bulg. Chem. Commun., 50 (2018) 228.

N. Kircheva and T. Dudev, Mechanism of therapeutic action of abiogenic Li+ and Ga3+ ions: Insights from theoretical studies, Bulg. Chem. Commun., 50 (2018) 55.

V. Nikolova, S. Angelova, N. Markova, and T. Dudev, Gallium as a Therapeutic Agent: A Thermodynamic Evaluation of the Competition between Ga3+ and Fe3+ Ions in Metalloproteins, J. Phys. Chem. B, 120 (2016) 2241.

S. Georgieva, P. Hadjieva, C. Chanev, S. Arpadjan, Comparison of composition and antimicrobial activity of hydrodistilled and ethanol extracted essential oil of Juniperus Communis L., Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 67 (2014) 635.

D. Cheshmedzhieva, P. Ivanova, S. Stoyanov, D. Tasheva, I. Ivanov, S. Ilieva, Absorption and fluorescence properties of novel 1,8-naphtalimide hydrazones for enzyme activity localization, Phys. Chem. Chem. Phys., 13 (2011) 18530.

T. Dudev and C. Lim, Competition Between Li+ and Mg2+ in Metalloproteins. Implications for Lithium Therapy, J. Am. Chem. Soc., 133 (2011) 9506.

D. Zhiryakova, I. Ivanov, S. Ilieva, M. Guncheva, B. Galunsky, N. Stambolieva, Do N-terminal nucleophile hydrolases indeed have a single amino acid catalytic center?, FEBS Journal, 276 (2009) 2589.

M. Atanasova, S. Ilieva, B. Galabov, QSAR Analysis of 1,4-Dihydro-4-oxo-1-(2-thiazolyl)- naphthyridines with Anticancer Activity, Eur. J. Med. Chem., 42 (2007) 1184.