Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Вержиния Боянова

   

 

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • социалната работа като професия
 • взаимоотношенията родители-деца
 • подготовка за семеен живот и родителство; пренатално възпитание и развитие
 • клинична социална работа
 • социална работа при хора с увреждания
 • здравна промоция и превенция на социално значимите заболявания
 • медико-социална работа с приоритетни групи
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Основи на социалната работа
 • Промоция на здравето и превенция на болестите
 • Основи на клиничната социална работа
 • Социална медицина
 • Медико-социална работа с приоритетни групи от населението

Магистърска степен

 • Основи на социалната работа
 • Социална медицина
 • Работа с деца със СОП
 • Подготовка за семеен живот и родителска грижа
 • Клинична социална работа
Изследователска работа
 • Полово и здравно образование на учениците в средното училище – проект по НИС на СУ (2003/2004г)
 • Изследване на профила на интеркултурната позиция на педагогическите кадри, владеещи руски език”, партньори: МГУ/Московски университет/, Правителството на Русия, Руския културен център в гр. София, Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ (2005-2006)
 • ”Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование”, по ФАР, към програма „Гражданско общество”, Европейската комисия по образование и култура, Европейски съюз, Министерство на финансите, Министерство на външните работи, Сдружение „Движение Предтечи” и партньор, СУ-Департамент за информация и усъвършенстване на учители; (2005-2006)
 • Алтернативни форми на социална работа за интеграция на деца с увреждания (/със специфични образователни потребности) - по НИС – СУ ”Св. Климент охридски”-ръководител на проект (2008-2010)
 • Социална работа с малолетни майки-ромки - по НИС – СУ ”Св. Климент охридски”(2008-2009)
 • „Занаяти за теб” предназначен за работа с деца с увреждания, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд (2009-2012)
 • „Живот в общността”, Оперативна програма „Развите на човешките ресурси”,съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (2010-2012)
 • Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от спец. “Неформално образование“ и „Социални дейности“, ФНИ на СУ (2011)
 • Готовност на студентите от специалност „Педагогика“ да преподават по български език и литература като потенциални начални учители, ФНИ на СУ (2012)
 • Оценка на мрежови модел за практическо обучение в магистърската програма по „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование”,ФНИ на СУ (2013)
 • „София – учещ се град”, ФНИ на СУ (2014)
 • „Майсторски класове за будители”, ФНИ на СУ (2015)
 • „Предизвикателства пред съвременното възпитание” , ФНИ на СУ, (2016)
Научно ръководство - докторантури
 • Симеон Сапунджиев – Превенция на социалното изключване при хора с психични разстройства
 • Мариета Гуновска – Потребности от социална подкрепа на ненавършили пълнолетие майки от ромски произход по превенция на ранната раждаемост

 

Избрани публикации
 • Боянова, В.(2001) Родители и деца. С.
 • Боянова, В.(2002) Ролята и мястото на социалния работник в екипното обслужване на пациента-клиент, Сб.“Университетската специалност “Социални дейности-състояние, проблеми и перспективи“, С.
 • Боянова, В. (2002) Опознаване на децата в семейството, сп. „Педагогика“, бр.5
 • Боянова, В.(2003) С погледа и претенците на децата,С.
 • Боянова, В.(2004) Някои щрихи от учението на Петър Дънов за възпитанието. Годишник на СУ, кн. Педагогика, т.96, С.
 • Боянова, В.(2006) Подготовка за семеен живот на бъдещи родители с различна етнокултурна принадлежност. , сп. „Интеркултурно образование“, бр.1, С.
 • Боянова, В. (2010) Алтернативни форми на социална работа с деца и младежи с увреждания,комплекс „Къща на игрите” В:Сб.”Добри практики по социална работа за интегриране на деца и младежи с увреждания”
 • Боянова, В.(2011), Основи на социалната работа. В: Живот в общността, наръчник за професионалисти в организации за психосоциална рехабилитация, Пз.
 • Боянова, В.(2013) Социално-медицински аспекти на пренаталното възпитание, Сб. “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа“ С.
 • Боянова, В. (2013) Социално-медицински аспекти на пренаталното възпитание, В: Сб. “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа“ С.
 • Боянова, В. (2018) Целеви и функционални възможности на социалната работа. В: Сб. „Пътища на професионализма в социалната работа”, С.

 

Езици:
 • френски, руски
За връзка