Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

   

Конкурс за млади учени и постдокторанти

Факултетът по журналистика и масова комуникация обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ с продължителност 6 месеца

1. Категория „млади учени“:

1.1. Отговарят на изискванията колеги със завършена първа магистърска степен в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 1 април 2009 г., които към момента на кандидатстването нямат защитена докторска степен.

1.2. За категорията „млади учени“ се обявяват една позиция на срочен трудов договор на пълен работен ден за 6 месеца (1 април – 30 септември 2019 г.) с основно брутно възнаграждение от 870 лв. и две позиции на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 септември 2019 г.) с брутно възнаграждение от 435 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R1“.

2. Категория „постдокторанти“:

2.1. Отговарят на изискванията колеги, които са получили първа научно-образователна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 1 април 2014 г.

2.2. За категорията „постдокторанти” се обявяват една позиция на срочен трудов договор на пълен работен ден за 6 месеца (1 април – 30 септември 2019 г.) с основно брутно възнаграждение от 1470 лв. и две позиции на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 септември 2019 г.) с брутно възнаграждение от 735 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R2“.

Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
  2. Декларация (по образец)
  3. Автобиография (по образец)
  4. Проектно предложение (по образец)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ОНС „доктор“ в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
  6. Списък с научни публикации
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Критерии за оценка

Документите се подават на хартиен и електронен носител във ФЖМК ст.11, ет.1 и на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Срок на кандидатстване до 15.03. 2019 г.

Научните отчети на спечелилите проекти се предават до 15 октомври 2019 г. на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.
Образец на научния отчет