Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ"

   

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали;

Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Срок за получаване на оферти: 31.08.2018г., 17:30 часа

Отваряне на оферти: 03.09.2018г., 11:00 часа - Зала 1

 

Решение АОП РД 40 - 124/ 20.07.2018г.

23.07.2018г.

Обявление за поръчка

23.07.2018г.

Документация

23.07.2018г.

Техническа спецификация

23.07.2018г.

Проект на договор - Обособена позиция №1

23.07.2018г.

Проект на договор - Обособена позиция №2

23.07.2018г.

Проект на договор - Обособена позиция №3

23.07.2018г.

Ценово предложение - Обособена позиция №1

23.07.2018г.

Ценово предложение - Обособена позиция №2

23.07.2018г.

Ценово предложение - Обособена позиция №3

23.07.2018г.

Приложение към Ценово предложение

23.07.2018г.

Предложение за изпълнение на поръчката - Обособена позиция №1

23.07.2018г.

Предложение за изпълнение на поръчката - Обособена позиция №2

23.07.2018г.

Предложение за изпълнение на поръчката - Обособена позиция №3

23.07.2018г.

Приложение към предложение за изпълнение на поръчката

23.07.2018г.

Приложение eЕЕДОП

23.07.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

23.07.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-1478 от 26.07.2018г.

26.07.2018г.

Протокол от работата на комисията

16.10.2018г.

Доклад от работата на комисията с Вх.№70-58-113/16.10.2018г.

16.10.2018г.

Решение РД 40-160/16.10.2018г. по Обособена позиция №1

16.10.2018г

Решение РД 40-161/16.10.2018г. по Обособена позиция №2

16.10.2018г

Решение РД 40-162/16.10.2018г. по Обособена позиция №3

16.10.2018г

Обявление за Възложена поръчка - Прекратяване на ОП1 и 3

09.11.2018г

Обявление за Възложена поръчка по Обособена позиция №2

13.02.2019г

Договор 80-09-15/18.01.2019

13.02.2019г