Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури

   

Дата: 11.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 37/ 06.03.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0006

Предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“, за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Дата: 15.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-29/ 12.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0003

Предмет: Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет„Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Дата: 01.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-19/30.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0002

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект: "Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 21.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-223/19.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0036

Предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Климент Охридски”" по две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-222/ 14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0034

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ -Център за върховни постижения, включваща две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-221/14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0035

Предмет: Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции

 

Дата: 14.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-217/ 12.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0032

Предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции

 

Дата: 03.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-209/ 30.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0029

Предмет: „Мигриране към нова перспективна платформа, надграждане и интегриране на Система за Управление на Студентска Информация (СУСИ)“

 

Дата: 30.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 27.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0028

Предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Дата: предстоящо публикуване: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 192/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0027

Предмет: Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни издания и електронни бази данни, руско езични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2019, 2020 и 2021 г. за нуждите на Университетска библиотека, факултети и звена при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, включваща 9 обособени позиции.

 

Дата: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-191/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0026

Предмет: „Изпълнение на мерки за комуникация и публичност по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

 

Дата: 20.10.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-164/ 17.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0021

Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и до държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), ДБФП №BG05M2OP001-1.001-0004-C01“ по 2 обособени позиции

 

Дата: 25.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-171/ 22.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0024

Предмет: "Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по две обособени позиции"

 

Дата: 05.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-154/ 02.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0020

Предмет: Доставка и инсталиране на диагностична апаратура, включваща три обособени позиции

 

Дата: 23.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-125/ 20.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0015
Предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по 2 обособени позиции

 

Дата: 23.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-124/ 20.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0014
Предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции

 

Дата: 11.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-109/ 09.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0013
Предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ Св. Климент Охридски, по десет обособени позиции"

 

Дата: 01.06.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-81/ 30.05.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0010
Предмет: „Организиране на лятна школа за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Дата: 24.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-79/ 29.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0009
Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

 

Дата: 24.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-76/ 22.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0008
Предмет: Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

 

Дата: 12.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-71/09.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0007
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски““

 

Дата: 24.01.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-12./22.01.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0001
Предмет: „Организиране и провеждане на обучителни школи за нуждите на два проекта BG05M2OP001-2.009-0028 и BG05M2OP001-2.009-0005, финансирани по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2. Образование и учене през целия живот, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – фаза 1 по три обособени позиции

 

Дата: 23.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-199/21.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0039
Предмет: „Доставка на химически материали и консумативи за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

 

Дата: 23.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-200/21.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0038
Предмет: Доставка на материали, консумативи и китове за нуждите на Биологически факултет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Дата: 22.12.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-198/20.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0037
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

Дата: 20.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-193/18.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0035
Предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

 

Дата: 20.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-192/18.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0036
Предмет: „Доставка на системи за комплексно симулационно обучение“

 

Дата: 15.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-188/12.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0034
Предмет: Доставка на научна литература, издавана от български издателства за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 11.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-187/07.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0033
Предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени позиции

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0026
Предмет: "Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали. Изработка и доставка на протоколни подаръци и аксесоари, включващ 5 обособени позиции

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-137/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0024
Предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Позиция: Везни; 2. Позиция: Бъркалки; 3. Позиция: Уреди с нагряване и охлаждане; 4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение; 5. Позиция: Оптически уреди; 6. Позиция: Уреди за детекция и анализ; 7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения; 8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-136/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0025
Предмет: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКА ХАРТИЯ И КАРТОНИ“ по три обособени позиции

 

Дата: 21.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-133/19.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0023
Предмет: „Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции

 

Дата: 20.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-131/18.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0021
Предмет: УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ/ КОМУНИКАЦИЯ по три проекта BG05M2OP001-2.009-0013; BG05M2OP001-2.009-0028; BG05M2OP001-2.009-0005; по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 по две обособени позиции

 

Дата: 21.07.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-105/19.07.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0019
Предмет: „Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

 

Дата: 11.05.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-65/09.05.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0015
Предмет: „Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение” по осем обособени позиции

 

Дата: 13.04.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-55/10.04.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0014
Предмет: „Доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по следните обособени позиции: обособена позиция 1: Доставка на руска научна литература; обособена позиция 2: Доставка на чуждоезична научна литература.“

 

Дата: 23.01.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-7/19.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0005
Предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/, строително-монтажни работи /СМР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по четири обособени позиции"