Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Желязко Димитров Георгиев, Департамент по спорт

Зала № 2, Ректорат

Защита на докторат на тема: "МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) на докторанта на самостоятелна подготовка ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ.

Научен ръководител: доц. д-р Георги Игнатов

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Янева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: