Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / СУ обявява търг

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

З А П О В Е Д

№ РД 19-153 / 11.05.2009 г.

за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

 

На основание чл.16 ал.2 във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 във връзка с чл.43 от ППЗДС

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

1.1. Помещение с площ от 27,80 кв. м., находящо се в едноетажна постройка до корпус ”В” в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за офис при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.2. Гаражни клетки с обща площ от 80 кв. м. и терен с площ от 520 кв. м., находящи се в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за автосервизна дейност при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.3. Помещения с обща площ от 34,90 кв. м., находящи се в мазето на корпус “Б” от сградата на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за работилница и/или склад при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.4. Помещения с площ от 74,72 кв. м., находящи се в подпокривната част на корпус “В” от сградата на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, за работилница и/или склад при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.5. Гаражна клетка с площ от 36,67 кв. м., склад с площ от 10,72 кв. м. и терен с площ от 20 кв. м., находящи се в двора на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за автосервизна дейност при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.6. Терен с площ от 30 кв. м., находящ се в двора на Химическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, за търговска дейност – заведение за бързо хранене при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.7. Помещение с площ от 20 кв. м. и прилежаща към него чакалня с площ от 12,60 кв. м., находящи се в сградата на Химическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 1, гр. София, за стоматологичен кабинет при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.8. Помещение с площ от 25,65 кв. м., находящо се в сградата на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 3, гр. София, за търговска дейност – книжарница за специализирана литература при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.9. Терен с площ от 27 кв. м., находящ се в двора на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 3, гр. София, за търговска дейност – заведение за кафе и закуски при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.10. Помещение с площ от 39 кв. м., находящо се във фоайето на сградата на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 3, гр. София, за търговска дейност – заведение за кафе и закуски при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

2. Търговете ще се проведат при следните условия:

2.1. Помещенията и терените, обект на търговете, следва да се ползват съобразно предназначението им, като не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени имотите за управление. Помещенията и терените се предоставят под наем за административни, производствени и стопански дейности за обслужване и социално задоволяване на нуждите на студенти, преподаватели и служители от СУ “Св. Климент Охридски”.

2.2. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

2.3. Обектите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.

2.4. Начин на плащане:

- в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, спечелилият участник заплаща първата наемна цена и гаранционната вноска в размер на утроената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG43 BNBG 9661 3300 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на СУ в БНБ – Централно управление - IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSD или в касата на СУ по партида “наеми” на Ректорат в срок до 30-то число на предходния месец.

2.5. Цена на комплект тръжна документация за отделен обект – 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС. Цената се заплаща в брой в касата на Ректората (стая № 220) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2.6. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 15 на Ректората – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

2.7. Оглед на обектите на търговете се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в присъствието на управителя сграда на съответния факултет (Физически факултет, Химически факултет и Факултет по математика и информатика) и след заявка, направена поне един работен ден предварително.

2.8. Депозити за участие в търговете в размер на 10 % от началната месечна наемна цена (за всеки отделен обект) се внасят в касата на Ректората (стая № 220) - бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2.9. Срок за подаване на предложенията за участие в търговете: офертите се подават лично в деловодството на Ректората (стая № 114) – бул. “Цар Освободител” № 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Ако 30-ят ден е неприсъствен, предложенията се подават до 17:00 ч. на първия следващ работен ден.

2.10. Търговете ще се проведат в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията от 10:00 ч. в заседателна зала № 1 в сградата на Ректората, бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

2.11. Сроковете по т. 2.5.-2.10. се определят по реда на чл. 60 ал. 5 от ГПК. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.12. До участие в търговете се допускат само онези кандидати, които в срока, определен за подаване на предложенията, подадат предложение, отговарящо на условията и съдържащо всички документи, съгласно утвърдените с тази заповед тръжни документации.

3. Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Кандидатите да не са длъжници на СУ “Св. Климент Охридски” (към датата на провеждане на търга да имат неизпълнени финансови задължения към СУ) и да не са страна по висящи съдебни спорове със СУ “Св. Климент Охридски”.

УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжните документации, всяка от които съдържа: решение (вкл. и методика за оценка на офертите по приложими критерии), оферта, декларация за извършен оглед на обекта: Образец № 1, декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК, декларация: Образец № 2, проект на договор за наем, списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга, копие от настоящата заповед, с изключение на състава на комисиите.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните допълнителни изисквания към офертите на участниците в търговете - да се приложат, заверени с подпис и печат на кандидата, копия от:

 1. Документ за първоначална съдебна регистрация на участника и последващи промени;
 2. Удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на търговеца, а за фирмите, които не са пререгистрирани в търговския регистър - съдебно удостоверение за актуално състояние;
 3. Удостоверение за единен идентификационен код по БУЛСТАТ. Когато кандидатът е регистриран или пререгистриран в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР), следва да посочи единен идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията по смисъла на чл. 23 от ЗТР, в декларациите по т.1, т.2 и т.З;
 4. Удостоверение за регистрация по Закона за ДДС (ако е регистриран);
 5. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

Освен гореизброените документи се прилагат и:

 1. Доказателства за професионален опит в развиваната дейнаст –автореференция (презентация на дейността) на кандидата и референции;
 2. Документ за внесен депозит за участие в търга;
 3. Документ за закупена тръжна документация;
 4. Попълнен, подписан и подпечатан проект на договора за наем;
 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ кандидата в удостоверението за актуално състояние;
 6. Списък на всички приложени документи, подписан от кандидата;

Гореизброените документи трябва да са сложени в запечатан непрозрачен плик, а офертата в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с документите.

УТВЪРЖДАВАМ:

Състав на Комисиите по провеждане на търговете, определени със заповеди № РД 19-135/14.04.2009 г. (позиция 1.1.), РД 19-130/14.04.2009 г. (позиция 1.2.), РД 19-134/14.04.2009 г. (позиция 1.3.), РД 19-133/14.04.2009 г. (позиция 1.4.), РД 19-131/14.04.2009 г. (позиция 1.5.), РД 19-132/14.04.2009 г. (позиция 1.6.), РД 19-113/31.03.2009г. (позиция 1.7.), РД 19-111/31.03.2009 г. (позиция 1.8.), РД 19-112/31.03.2009 г. (позиция 1.9.) и РД 19-110/31.03.2009 г. (позиция 1.10.) със задача да организират и проведат търговете при следната процедура:

1. Условията на търговете да се публикуват в един национален ежедневник и в "Държавен вестник", както и на интернет страницата на СУ "Св. Климент Охридски" най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Условията на търговете да се обявят и на видно място в сградата на Ректората при СУ "Св. Климент Охридски" - бул. "Цар Освободител" № 15 в 3-дневен срок от издаването на заповедта.

2. Комисията да установи броя на подадените документи в деня, определен за провеждане на търга, и ако са два или повече комплекта да провери редовността на приложените изискуеми документи.

3. Комисията да класира кандидатите с редовно подадените оферти по методиката, утвърдена с настоящата заповед.

4. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол.

5. Комисията да представи на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” протокол от търга заедно с цялата документация и проект на заповед по реда на чл.13 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат и наемната цена.

6. Заповедта за определяне на спечелилия търга кандидат и наемната цена да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

7. Заповедта за определяне на наемател да се обяви на видно място в сградата на Ректората при СУ "Св. Климент Охридски” -бул.”Цар Освободител" № 15 и на интернет страницата на СУ.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/