Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Османската империя и българите: история и наследство

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)

Форма на обучение: редовна, задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Милена Петкова

тел.: 02/9308 280

e-mail: milena.petkova@uni-sofia.bg, jgeorgakie@uni-sofia.bg

*****

-----------------

Магистърската програма Османската империя и българите: история и наследство насочена към задълбочаванена професионалната подготовка на студентите в изследователските и приложни полета на историята на българитеи на останалите народи, живели на територията на Османската империя в Късното средновековие и модернатаепоха. Нейното по-задълбочено изучаване оптимизира реализацията на магистрите в обществената сфера. Важномясто в обучението заема изучаването и дискутирането на специфичните условия и динамиката на обществените, социални и икономически процеси в контекста на мултиконфесионалната и етнически разнообразната среда.

Магистърската програма има за цел: да доразвие уменията на студентите за самостоятелна и критичнаработа с изворовия материал, за анализ и синтез на значимите исторически процеси, протичащи натериторията на Османската империя и в частност в българското пространство; да създаде необходиматаподготовка на магистрите за успешно кандидатстване и реализация в третата образователна и научна степен„доктор“. Програмата дава възможност на студентите да подберат такива курсове, които да ги насочат къмизследователското поприще или да ги подготвят като експерти в областите на държавната и общинскаадминистрация, туризма, културния мениджмънт, неправителствените (български и международни) организации и сферата на културата, образованието и правата на човека, банкови консултанти, за работа вкнигохранилища, архиви, научни институции. Бъдещите магистри ще получат добра подготовка по историятана обществото, религиите и религиозните общности, характерни за нашия ареал, както и по етническите инационалните отношения и по-сложните социални, икономически и културни процеси на Балканите вминалото и днес.

Условия за кандидатстване: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен„бакалавър“ или „магистър“.

За магистърската програма Османската империя и българите: история и наследство могат да кандидатстватбакалаври от всички хуманитарни специалности. Бакалаврите, извън специалностите история, археология, етнология/етнология и културна антропология, архивистика, история и география, история и геополитика наБалканите, история и философия, история и чужд език, трябва да слушат допълнително лекции по общитекурсове по История на българските земи XV–XVII век, Българско възраждане и Нова балканска история.

Обучението за всички е в рамките на два семестъра.

Приемът в магистърската програма Османската империя и българите: история и наследство за места, субсидирани от държавата, се състои в събеседване с кандидатите, което се провежда през месец септември. Събеседването е по въпроси за техните вижданията за мястото на изследванията за Османската империя и тези за българите в контекста на социалните, икономическите и културни промени, развитието на религиозни феномени, както анализа и на съвременната ситуация и състояния на изследванията в избран от кандидатааспект от гореизброените тематични полета.

 

Учебни планове 2024/2025 г.