Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Структура / Катедри / Биология, медицинска генетика и микробиология

   
Катедра Биология

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 02/ 960 74 14; 960 74 16; 960 73 46

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • „Биология на човека“ (І и ІІ семестър)
 • „Медицинска генетика“ (V семестър)
 • „Микробиология“ (ІV и V семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • „Микробиология, паразитология и вирусология“ (ІІІ семестър)
 • „Медицинска генетика“ (ІV семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове. Преподаватели от катедрата участват в авторските колективи на повече от 20 учебника за студенти по медицина, стоматология и фармация. Хабилитираните преподаватели към катедрата са научни ръководители на повече от 15 успешно защитени кандидатски дисертации и дипломни работи. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина.

Академичен състав:

 • Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн – професор по медицинска биология
 • Проф. д-р Върбан Ганев, дм, дбн – професор по медицинска генетика
 • Доц. д-р Галина Железова, дм – доцент по микробиология
 • Гл. ас. Лилия Церовска, дб – главен асистент по микробиология
 • Гл. ас. Любомира Йочева, дб – главен асистент по микробиология
 • Гл. ас. д-р Ралица Чурова–Джупанова – главен асистент по медицинска биология
 • Ас. Диана Карагьозова – асистент по микробиология
 • Ас. Людмила Беленска – асистент по медицинска биология
 • Ас. д-р Борис Кръстев – асистент по медицинска генетика

Научноизследователски направления:

 

Направление „Медицинска биология“

 

Имунобиологични характеристики на растежните фактори и техните рецептори при физиологични и патологични състояния.

 

Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн – професор по медицинска биология
е-mail: tmarinova@yahoo.com; TsMarinova@med.uni-sofia.bg

Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн, e заместник-декан на Медицинския факултет по научната и международната дейност, ръководител на Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ и университетски преподавател по учебната дисциплина „Биология на човека“. Тя е магистър по медицина /1975/, с професионални специалности "Медицинска биология" /1980/ и "Медицинска педагогика" /2005/. Придобити научни степени на проф. д-р Маринова са „доктор“ (през 1982 с шифър „Биология: морфология“) и „доктор на медицинските науки“ (през 2005 с шифър „Медицина: анатомия, хистология и цитология“). Научните й интереси са в сферите на медицинската биология, имунобиологията и морфологията.

 

Гл. ас. д-р Ралица Чурова–Джупанова – главен асистент по медицинска биология
е-mail: rali_med@abv.bg; rali_med@med.uni-sofia.bg
Образование: медицина, магистър, лекар. Завършила е МУ – София, през 1998 г.

Заемани академични длъжности:
2002–2004 г. – асистент по „Биология“ в МУ – София
2007 г. – към настоящия момент – асистент (2007–2008), ст. асистент (2008–2011), гл. асистент (2011– ) по „Биология на човека“, Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност: медицинска биология
Научни интереси: имунобиология на тимуса

 

Ас. Людмила Беленска – асистент по медицинска биология
е-mail: lyudmila_bt@yahoo.com; lyudmila_bt@med.uni-sofia.bg

Направление „Медицинска генетика“

 

Индивидуализирана медицина – генетична хетерогенност при сърдечносъдови заболявания; генетично обусловени вариации при отговор към лекарствени средства, прилагани в кардиологията.

 

Проф. д-р Върбан Ганев, дм, дбн – професор по медицинска генетика
е-mail: ganev@med.uni-sofia.bg; ganevv@dir.bg

Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн е преподавател по медицинска генетика в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“. Той е магистър по медицина (1980). От 1996 г. е доцент по биохимия, а от 2007 – доцент по генетика (медицинска генетика). 2009 г. носи на проф. Ганев титлата „Професор по генетика“. Той притежава научни степени: „Доктор“ (1987) и „Доктор на биологическите науки“ (2003) и професионални специалности: „Биохимия“ (1995) и „Медицинска генетика“ (1986). Научните интереси на проф. Ганев са в областта молекулно-генетични основи на многофакторни заболявания и предразположенията за тях.

 

Ас. д-р Борис Кръстев – асистент по медицинска генетика
е-mail: bmk83@abv.bg, boris.krastev@yahoo.com

Д-р Борис Кръстев е асистент по медицинска генетика в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ и университетски преподавател по учебната дисциплина „Медицинска генетика“. Специализант е по клинична хематология (от 2011 г.). Научни интереси на асистент Кръстев: молекулярна медицина и онкохематология.

Направление „Медицинска микробиология“

Това направление в медицината се занимава с естествената резистентност, факторите на патогенност на микроорганизмите.

 

Доц. д-р Галина Железова, дм – доцент по микробиология
е-mail: gzhelezova@gmail.com

Доц. д-р Галина Железова Железова, дм, е доцент в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ и университетски преподавател по учебната дисциплина микробиология. Магистър по медицина, 1980 г. Придобива научна степен доктор по медицина през 1987г., шифър 01.06.23, Имунология. Научно звание доцент по микробиология, шифър 01.06. 12. получава през 2007 г. в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има придобити професионални специалности Микробиология (1994 г) и Клинична имунология (1996 г). Научните и интереси са свързани с инфекциозната имунология.

 

Гл. ас. Любомира Йочева, дб – главен асистент по микробиология
е-mail: lyubomirayocheva@abv.bg

Гл. ас. Любомира Димитрова Йочева, дб, е главен асистент в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ по учебната дисциплина „Микробиология“. Придобива научна степен „доктор по биология“ през 1997 г. с шифър „Микробиология, имунология и вирусология“. Научните интереси на гл. ас. Йочева са предимно в сферата на медицинската микробиология, санитарната микробиология, хранителната микробиология, имунологията и вирусологията.

 

Гл. ас. Лилия Церовска, дб – главен асистент по микробиология
е-mail: l_tserovska@abv.bg

Гл. ас. Лилия Захариева Церовска, дб, е главен асистент в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ по учебната дисциплина „Микробиология“. Придобита научна степен от гл. ас. Церовска е образователната и научна степен „доктор по биология“ през 1994 г. с шифър „Микробиология, имунология и вирусология“. Нейните научни интереси се разпростират в сферите на медицинската микробиология, имунологията, вирусологията, санитарната микробиология и микробиологията на околната среда.

 

Ас. Диана Карагьозова – асистент по микробиология
е-mail: diana_i_kar@yahoo.com