Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Управленски информационни системи (на английски език) - до 2022 г.

   

 

 

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Ръководител: доц. д-р Камен Спасов, е-mail: kspassov@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0898 422 585

Администратор: ас. Бойко Амаров, е-mail: amarov@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 декември 2022 г. и 31 януари 2023 г.

Може да получите информация за прием в МП Управленски информационни системи с обучение на английски език, 3 семестъра, с начало на обучението от 20.02.2023 г. от доц. д-р Камен Спасов на следния имейл адрес kspassov@feb.uni-sofia.bg. Приемът на кандидат-студентите е по документи и след събеседване.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на 2 февруари 2023 г. от 16:00 часа на следния линк: http://bit.ly/3ilmPAa

 

Цел на програмата: Подготовка на специалисти, които да са в състояние да ръководят прилагането на съвременните информационни, комуникационни и управленски технологии в бизнеса. Програмата има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление на въвеждането, използването и поддръжката на управленски информационни системи в организациите. След завършване на програмата студентът трябва да познава и да притежава умения да изпълнява разнообразни функции, свързани с използването на управленски информационни системи във фирмите от различни сектори на икономиката, включително заемане на ръководни позиции и/или стартиране и развитие на собствен бизнес.

Условия за кандидатстване: виж общите условия.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистърската програма дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови и предприемачески функции както стопанската, също така и в нестопанската сфера. Завършилите могат да се реализират в бизнес организации като аналитици, проектанти, експерти, консултанти, ИКТ мениджъри и други. Те биха могли да започнат или да усъвършенстват свой собствен бизнес. Завършилите магистърската програма ще имат задълбочени аналитични знания и умения и ще могат да заемат позиции, които изискват вземане на аргументирани решения в областта на управленските информационни системи. Те могат да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

Продължителността на обучението е в два варианта 1,5 години и 2 години.

Обучението включва:

  • Базова изравнителна подготовка – за студенти без икономическо образование – в първия и част от втория семестър от обучението им – управленски, икономически, финансови, счетоводни и правни дисциплини, с цел въвеждане в изучаваната проблематика и създаване на основа за усвояване на специалната подготовка.

 

След първия семестър обучението на студентите без икономическо образование продължава по учебния план на магистърската програма за студенти с икономическо образование, който включва:

  • Задължителна подготовка – учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Стопанско управление с акцент върху управленските информационни системи и използването на информационните и комуникационните технологии.
  • Профилираща подготовка – изборно-задължителни и свободно избираеми учебни дисциплини, чрез които се оформя окончателно профила на специалиста.
  • Последният (трети, респективно – четвърти) семестър предвижда учебен стаж и разработка на магистърска теза.

 

Обучението завършва със защита на магистърска теза или държавен изпит (по избор), като държавните сесии са съответно:

  • За 3 сем. програма – през м. февруари и през м. ноември
  • За 4 сем. програма – през м. ноември и през м. февруари (следващата календарна година).

 

Въпросници за държавен изпит:

 

Архив на учебните планове: