Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Интелектуална собственост и технологичен трансфер с обучение на английски език

   

 

Съвместна магистърска програма с Академията на Световната организация за интелектуална собственост по „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ с обучение на английски език в сътрудничество с Европейското патентно ведомство

 

Срок на обучение: 1 академична година (двусеместриално)
Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: проф. д-р Владя Борисова

е-mail: v.borisova@feb.uni-sofia.bg

Администратор: гл.ас. д-р Ирена Младенова

е-mail: irenaml@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“.

Обучението се провежда изцяло на английски език. Не се изисква документ, но обективно необходимо условие за кандидатстване и успешно обучение в МП „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ е свободното владеене на английски език (минимум ниво В2 по Европейската езикова рамка).

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа на следния линк: https://bit.ly/3WQGyd4

 • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

 

ЗА ПРОГРАМАТА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“

 

МП „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ е единствената действаща програма в страната в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер, разработена съвместно с Академията на Световната организация за интелектуална собственост.

Програмата следва класическия подход на MBA програмите, при които обучението се основава на разнообразния житейски и практически опит на обучаемите, като в случая се предоставя и практиката на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO) и на прецедентната правна система. Програмата предлага теоретични и практически знания за интелектуалната собственост и технологичния трансфер, приложими в гражданскоправната система и прецедентноправната система, което позволява на обучаващите се да придобият допълнителни знания и опит за различията в приложимите практики в областта.

Студентите имат възможността да направят допълнителна специализация по собствен избор, чрез участие в лекции на гост-професори, тематични онлайн куросве, семинари, дискусии, уъркшопове, практически сесии с казуси, водени от специалисти и експерти в областта на интелектуалната собственост от националните и международните партньори на програмата.

Програмата се преподава на английски език, което дава възможност за обучение на български граждани и на кандидати от чужбина. Предлага мултикултурна среда за обучение с лектори, представители на академичната общност, специалисти и експерти от България и чужбина. Международни партньори на програмата са University of Strasbourg, CEIPI, Rutgers University of USA, WIPO, EPO and EUIPO.

В програмата е включен разнообразен набор от дисциплини в областта на интелектуалната собственост на българско, европейско и международно ниво. Разглеждат се теми, свързани както с процедурите по придобиване на закрила за обектите на интелектуална собственост, така и с икономическите предимства от притежаването на патенти, търговски марки, дизайни. Специални знания се предоставят по въпросите на технологичния трансфер, лицензионната търговия, управлението на търговските марки и промишлените дизайни, spin off и start up предприемачеството, нелоялната конкуренция и ноу-хау, авторското право в дигиталната среда и изкуствения интелект.

Обучаемите имат възможност да участват за период от 1 година в работата на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) или Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) в стажантска програма (Pan-European Seal Program), изцяло платена от двете организации, което дава и възможност за бъдещо професионално реализиране в европейските структури.

Успешно завършилите програмата получават Европейска диплома с 240 кредита, в едно със сертификати от допълнително положените специални курсове към съответните международни организации.

Завършилите МП „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получават квалификация МЕНИДЖЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ.

Магистърската програма е подходяща за:

 • бакалаври с икономическо, юридическо и техническо образование;
 • специалисти от практиката (бизнес, държавна администрация, нестопански организации);
 • предприемачи и консултанти;
 • представители на академичната общност и изследователи.

 

Условия за кандидатстване:

 • да имат базово управленско, икономическо или юридическо образование, или такова придобито в областта на природните и техническите науки;
 • да са преминали 4-годишен курс на обучение и да имат покрити 240 кредита;
 • да имат среден успех от следването си в бакалавърската програма минимум Добър 3.50.

 

Програмата осигурява подготовка на висококвалифицирани специалисти, които:

 • владеят съвременните методи и средства за идентифициране, закрила и управление на интелектуалната собственост;
 • познават обектите на индустриалната собственост като изобретения, полезни модели, интегрални схеми и ноу-хау, имащи отношение към технологичното развитие и иновациите, както и търговските марки, промишлените дизайни и географските означения, обекти с приоритетно маркетингово значение;
 • познават способите за придобиване на закрила и управление за целите на технологичния трансфер и стопанската реализация на обектите на интелектуална собственост, и способите за защита на обектите на индустриална собственост;
 • познават принципите на закрила и управление на авторското право и неговото значение за функционирането на системата на индустриалната собственост.

Придобитите знания са приложими в различни икономически сектори – в частта иновационна дейност и в частта маркетиране на продукти, които се основават върху интелектуална собственост и дейността на творческите индустрии.

 

Професионалната реализация на успешно завършилите магистърската програма е на различни позиции като:

 • експерти и ръководители в органи на държавното управление (Министерството на икономиката, Министерство на иновациите и растежа, Патентно ведомство на Република България, Министерство на културата, Комисията за защита на конкуренцията и др.);
 • служители и ръководители в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители и ръководители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, развойна дейност, интелектуална собственост и др.;
 • експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации (Европейско патентно ведомство; Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост; Световна организация за интелектуална собственост; Световна търговска организация и др.);
 • консултанти и представители по интелектуална собственост;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година) и обхваща базова подготовка – задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по управление с акцент върху управлението на интелектуалната собственост и технологичния трансфер и профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления.

 

Приемът в програмата се осъществява от зимен семестър.

Начинът на завършване – защита на магистърска теза (ноември/март).

 

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове:

Учебен план в сила от учебната 2023/2024 година