Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / 4-семестриални магистърски програми (за бакалаври със 180-240 ECTS кредита) / AMBA-accredited: MBA "Management Information Systems"

   
Picture12

Магистърската програма е акредитирана от AMBA*

*Association of MBAs - https://www.associationofmbas.com/

 

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение за специалисти: 3 семестъра, прием от зимен и от летен семестър

Срок на обучение за неспециалисти, включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита: 4 семестъра, прием от зимен и от летен семестър

Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

Прием: зимен и летен семестър

Интернет страници:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_stopansko_upravlenie/magist_rski_programi_za_specialisti/amba_accredited_mba_management_information_systems

 

Ръководител: проф. д-р Камен Спасов

е-mail: kspassov@feb.uni-sofia.bg

телефон: 0898 422 585

 

Администратор: гл. ас. д-р Бойко Амаров

е-mail: amarov@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат хибридно: присъствено в зала 420 (сградата на Стопанския факултет) и онлайн на следния линк: https://bit.ly/MBA-Sofia. Датите на събеседванията след всеки етап за кандидатстване са както следва:

  • Първи етап: 23.07.2024 (вторник) от 18:00 часа
  • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:00 часа
  • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:00 часа

Забележка: Събеседването се провежда на английски език.

 

 

 

 

Цел на програмата:

Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за управление на внедряването, експлоатацията и поддръжката на управленски информационни системи в организациите. Програмата има за цел да подготви специалисти, които ще могат да управляват прилагането на съвременни информационни, комуникационни и управленски технологии в бизнеса.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по бизнес администрация – управленски информационни системи”

След завършване на програмата студентът трябва да има знания и да притежава умения за изпълнение на различни функции, свързани с използването на управленски информационни системи в компании от различни сектори на икономиката, включително заемане на мениджърски позиции или стартиране и развитие на техен собствен бизнес.

 

Програмата е насочена към:

• Професионалисти в областта на икономика/бизнес администрация или технически науки, които са завършили 4 години обучение и са покрили 240 кредита, чиито планове за кариерно развитие включват ръководни позиции, свързани с използването на информационни системи за управление, както и предприемачи и бизнес ръководители (мениджъри), които са осъзнали необходимостта от сериозна теоретична подготовка и необходимостта от непрекъснато самоусъвършенстване и учене през целия живот.

• Служители с висше образование и минимум 3 години опит в бизнес администрацията или в информационните и комуникационни технологии, които желаят да се подготвят за мениджърски или консултантски позиции или да започнат собствен бизнес в областта на управленските информационни системи.

Програмата се предлага на английски език, за да даде възможност на нарастващия брой чужденци, работещи в България, да повишат своята квалификация; да привлече добре подготвени бакалаври от чужбина да учат в Софийския университет. Програмата предлага мултикултурна среда за учене и развитие на лидерски умения. Програмата „Бизнес администрация – управленски информационни системи с обучение на английски език“ следва класическия MBA дизайн, където обучението разчита на богатия и разнообразен опит на студентите. Класовете са малки и включват участници от различни страни и култури, с професионален опит в държавния и в частния сектор, служители, мениджъри и предприемачи. Чрез своя Кариерен център Стопански факултет предоставя кариерно консултиране, срещи с потенциални работодатели и практически проекти. Студентите могат да се възползват от класическия университетски обмен по Еразъм или предприемаческия обмен за до шест месеца в рамките на Еразъм за млади предприемачи.

 

Условия за кандидатстване:

Кандидатстването в програмата става чрез интервю. Кандидатите с бакалавърска степен от небългарски университет трябва първо да кандидатстват за признаване на висшето си образование съгласно Закона за висшето образование и Правилника на Софийския университет за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни университети. Процедурата е дълга и сложна и съветваме кандидатите да кандидатстват поне четири месеца преди началото на програмата. Има минимален праг за среден успех от 4.0 и минимум 36 месеца трудов (или предприемачески) опит. Предимство ще имат лица с управленски опит от 5 и повече години. Приемът в програмата изисква подаване на CV и интервю.

 

Възможна реализация на завършилите програмата:

Магистърската програма „Бизнес администрация – управленски информационни системи с обучение на английски език“ предоставя възможности за профилиране и надграждане на знания и умения за успешно посрещане на специфични работни изисквания и функции. Програмата е насочена към подготовка на завършилите за кариерно развитие към позицията на главен технически директор или главен директор информационни технологии. Завършилите програмата могат да работят в управлението на различни по големина и профил компании, в отдели, свързани с информационни технологии и стратегически или оперативен мениджмънт.

 

Завършилите програмата могат да заемат длъжности в държавната администрация, в организации от третия сектор; работа като консултанти; могат да продължат обучението и научните си изследвания като докторанти, да преподават в системата на висшето образование и да работят в научноизследователски звена. Обикновено завършилите ще преминат през позиции като ИКТ директор или мениджър, мениджър дигитална трансформация, консултант или мениджър по внедряване на софтуер, бизнес анализатор, мениджър на проекти или продукти, мениджър на акаунти, мениджър бизнес развитие и т.н. и след известно време те могат да служат като мениджъри на високо ниво, високопоставени държавни служители, старши анализатори в мозъчни тръстове или да развие изследователска и консултантска кариера. Възпитаниците имат знанията и уменията да започнат и развият собствен бизнес.

 

Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра) за специалисти и 2 години (4 семестъра) за неспециалисти, както и за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита.

Обучението включва:

  • За специалисти - 3 семестъра (минимум 90 кредита), включително разработването и представянето на магистърска теза. Задължителните курсове са 12 (общо 60 кредита). Предлагат се 10 избираеми дисциплини, от които студентът може да избере минимум 3 (минимум 30 кредита) в зависимост от кариерните си цели и необходимостта от придобиване на нови знания и умения.
  • За неспециалисти - 4 семестъра (минимум 120 кредита), включително разработването и представянето на магистърска теза. Задължителните курсове са 15 (общо 75 кредита). Предлагат се 13 избираеми дисциплини, от които студентът може да избере минимум 6 (минимум 30 кредита) в зависимост от кариерните си цели и необходимостта от придобиване на нови знания и умения.

 

Обучението завършва със защита на магистърска теза, като държавните сесии са съответно:

  • За специалисти (3-семестриална програма) – през м. март и юли
  • За неспециалисти (4-семестриална програма) – през м. юли и март (следващата календарна година).