Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / Излезе от печат Том 22 (2023) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

01.11.2023

 

Излезе от печат Том 22 (2023) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Годишникът е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

 

В статиите, включени в поредния том, се разглеждат въпроси от областта на финансовото прогнозиране и моделиране, предпочитания тип ръководител, коучинга за лидери, зеления преход, ролята на философията на маркетинговата арена, зависимости между иновации, икономика и доходи, кръговата икономика в България, финансовите проблеми на Гърция през май 2010 г., влиянието на културата върху икономическото поведение, функционирането на капиталистическата система, онлайн и хибридното обучение, минималната работна заплата и др.

 

godishnik2023

 

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

Screenshot 2023-10-30 at 20.35.50

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Антон Герунов – Modern Approaches to Forecasting Firm Default Rates over the Short to Medium Term: An Application to a Panel of Polish Companies ... 5

Цветан Давидков, Ия Петкова, Олимпия Ведър – Какъв ръководител предпочитат служителите? Защо? (организационни детерминанти) ... 17

Зорница Стефанова-Иванова – Вътрешен компас: инструмент за измерване на ползите от коучинг за лидери ... 31

Радостина Ивчева – Зеленият преход – вложени усилия и бъдещи възможности ... 65

Невяна Кръстева, Алексей Потебня – Какво могат да научат маркетолозите от философите? Философията на пазарните отношения и маркетинга от Платон до наши дни ... 77

Соня Милева, Коста Бенчев – Some dependencies between innovation, the economy and income ... 93

Рени Панчева – Circular economy awareness in Bulgaria ... 109

Михаил Раев – Пътят към неплатежоспособността на Гърция по нейния държавен дълг през май 2010 г.: причини, хипотези и институционални основи ... 125

Теодор Седларски – Устойчиви културни особености и обществено-икономическо развитие: индивидуализъм, колективизъм, институции, меритокрация и растеж ... 151

Теодор Седларски – Индивидуализъм, колективизъм, икономическа култура и исторически капитализъм ... 195

Надя Велинова-Соколова – Students’ Satisfaction with Online Learning and the Challenges of Hybrid Learning ... 239

Мария Сотирова – Минималната работна заплата – социални детерминанти, икономически основания, институционални регулации ... 259

 

 

CONTENTS

 

Anton Gerunov – Modern Approaches to Forecasting Firm Default Rates over the Short to Medium Term: An Application to a Panel of Polish Companies ... 5

Tzvetan Davidkov, Iya Petkova, Olympia Vedar – What kind of manager do employees prefer? And why? (organizational determinants) ... 17

Zornitsa Stefanova-Ivanova – Inner Compass: an instrument for measuring the benefits of coaching for leadership development ... 31

Radostina Ivcheva – Тhe green transition – efforts and future opportunities ... 65

Neviana Krasteva, Aleksey Potebnya – What can marketers learn from philosophers? The philosophy of market relations and marketing from Plato to the present day ... 77

Sonia Mileva, Kosta Bentchev – Some dependencies between innovation, the economy and income ... 93

Reni Pantcheva – Circular economy awareness in Bulgaria ... 109

Mikhail Raev – The Path to Greece’s Default on Its Government Debt Bonds in May 2010: Causes, Hypotheses and Institutional Background ... 125

Teodor Sedlarski – Slow-changing cultural features and socioeconomic development: individualism, collectivism, institutions, meritocracy, and growth ... 151

Teodor Sedlarski – Individualism, Collectivism, Economic Culture, and Historical Capitalism ... 195

Nadya Velinova-Sokolova – Students’ Satisfaction with Online Learning and the Challenges of Hybrid Learning ... 239

Maria Sotirova – The minimum wage – social determinants, economic foundations, institutional regulations ... 259