Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / Годишник на Стопанския факултет - том 19 (2020)

   

Излезе от печат Том 19 (2020) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

Screenshot 2021-02-03 at 20.47.03

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Калоян Ганев – Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (втора част) ..... 5

Антон Герунов – Effects of Open e-Government on Democracy: A Public Value Perspective ... 31

Ия Петкова-Гурбалова – Съвременни модели за описване и изследване на лидерството (втора част) ......41

Димитър Златинов, Лидия Кабатлийска – World economy digitalisation: Implications at corporate and national level ..... 65

Невяна Кръстева – Marketing mix and the artificial intelligence technology ..... 77

Виктор Ласков – Либертариански патернализъм: ефекти на побутването върху индивидуалното вземане на решения ...... 99

Мартина Макариева – Theoretical and Empirical Survey of Debt Sustainability Analysis ..... 109

Божидар Недев – Сплайн-функциите – теория и приложения ..... 129

Пламена Ненкова – Създаване на ликвиден хъб за търговия с природен газ в региона на Югоизточна Европа .... 147

Теодор Седларски – Политическа икономия на социалния статус: щастието в настоящия социоикономически ред от перспективата на поведенческата икономика .... 171

Илияна Анкова-Стоянова – Върху меките умения в обучението по управленско счетоводство във висшите учебни заведения ... 199

Елеонора Станчева-Тодорова – Accounting for Cryptocurrencies – some unanswered
questions and unresolved issues .... 219

 

КОМЕНТАРИ

Йосиф Аврамов – Development and prospects for FinTech companies and Blockchain technologies in Bulgaria and Eastern Europe .......... 243

Банчо Банов – Анализ на първите три години валутен борд в България и негативните резултати за икономиката на страната ни от него ...... 249

 

CONTENTS

 

Kaloyan Ganev – Modelling economic growth and business cycles under central planning in Bulgaria (part two) ...... 5

Anton Gerunov – Effects of Open e-Government on Democracy: A Public Value Perspective .... 31

Iya Petkova-Gourbalova – Contemporary models for leadership description and study (part two) ...... 41

Dimitar Zlatinov, Lidiya Kabatliiska – World economy digitalization: Implications at corporate and national level ...... 65

Neviana Krasteva – Marketing mix and the artificial intelligence technology ....... 77

Viktor Laskov – Libertarian paternalism: The impact of nudges on individual decision-making ......99

Martina Makarieva – Theoretical and Empirical Survey of Debt Sustainability Analysis ...... 109

Bozhidar Nedev – Spline-functions – theory and applications ...... 129

Plamena Nenkova – Establishment of a liquid hub for natural gas trading in the region of Southeastern Europe ..... 147

Teodor Sedlarski – Political Economy of Social Status: Happiness in Today’s Socio-Economic Order from the Perspective of Behavioral Economics ..... 171

Iliyana Ankova-Stoyanova – Soft skills in management accounting education .... 199

Eleonora Stancheva-Todorova – Accounting for Cryptocurrencies – some unanswered questions and unresolved issues .... 219

 

COMMENTS

Yosif Avramov – Development and prospects for FinTech companies and blockchain technologies in Buldaria and Eastern Europe ..... 243

Bancho Banov – Analysis of the first three years of the Currency Board in Bulgaria and the negative results for our country's economy .... 249