Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.

Кандидатстване: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2021/2022 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за приемане на докторанти през учебната 2021/2022 година

Шифър Професионално
направление
Докторска програма ОНС „Доктор“
редовно
Конспекти
1 7.1 Медицина Педиатрия 1 Конспект
2 7.1 Медицина Имунология 1 Конспект
3 7.1 Медицина Акушерство и гинекология 1 Конспект
4 7.1 Медицина Медицинска генетика 1 Конспект
5 7.1 Медицина Хирургия 1 Конспект
6 7.1 Медицина Физикална и рехабилитационна медицина 1 Конспект
7 7.1 Медицина Очни болести 1 Конспект
8 7.1 Медицина Вътрешни болести 1 Конспект
9 7.1 Медицина Кардиология 1 Конспект
10 7.1 Медицина Кардиохирургия 1 Конспект
11 7.1 Медицина Анестезиология и интензивно лечение 1 Конспект
12 7.1 Медицина Ортопедия и травматология 1 Конспект