Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Българска народна култура/, обявен в ДВ бр. 61, от 28.07.2017 г.