Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.2. История и археология, с шифър 05.03.06 "История на България" (История на Българското възраждане), обявен в ДВ, бр. 96 от 06.12.2012 г.