Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата - Етнология – Локални традиции и култури, обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Мира Николаева Маркова

Председател на научното жури: доц. д-р Илия Стоянов Илиев, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

Становища:

 

Второ заседание на научното жури: 27 октомври 2022 г. от 17:00 ч. в ауд № 35, Южно крило на Ректората.