Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2.История и археология /Нова и най-нова обща история - История на Русия/, обявен в ДВ, бр. 50 от 15.06.2018