Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата - Българска етнология. Народна медицина, обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Виолета Калинова Коцева-Попова

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Николаева Маркова, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

Становища:

 

Второ заседание на научното жури: 9 ноември 2022 г. от 15:00 ч. в ауд № 35, Южно крило на Ректората.