Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История и археология (Нова българска история – Електорални регулации и избори в България (първата половина на XX век), обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.