Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и Археология (Археология – Класическа археология), обявен в ДВ бр. 48/28.06.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Иван Димитров Вълчев