Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …..(Методика на обучението по история), обявен в ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Красимир Сашков Кръстев