Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ПН 2.2. История и археология (Съвременна история: история на европейската интеграция), обявен в ДВ бр. 61/02.08.2022 г.,

   

Кандидат: гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов