Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в 2.2. История и археология (Нова история – История на Великобритания през XIX век), , обявен в ДВ, бр. 24, 17.03.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Любомир Цветанов Кръстев